مجموعه سه کتاب حسابداری(اصول حسابداری یک)

۳۰,۰۰۰ تومان ۲۹,۰۰۰ تومان

نویسنده: نادر نوروزی
انتشارات: آقای کتاب
شابک‌ها:
شابک نسخه جادویی مفاهیم اساسی حسابداری:3-73-8504-600-978
شابک نسخه جادویی شرکت‌های خدماتی:6-19-8851-600-978
شابک نسخه جادویی شرکت‌های بازرگانی:4-26-8851-600-978
قیمت هر جلد به صورت جداگانه 10هزار تومان

قیمت مجموعه سه جلدی حسابداری: 29 هزار تومان + یک هدیه (فیلم آموزشی ثبت حسابداری استاد نوروزی) به ارزش 49000 تومان

مجموعه سه کتاب حسابداری(اصول حسابداری یک)

۳۰,۰۰۰ تومان ۲۹,۰۰۰ تومان